ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Рішення про затвердження Положення про старосту Пристоличної сільської ради

Дата: 26.07.2021 07:32
Кількість переглядів: 3830

Із метою забезпечення реалізації повноважень старости на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №600-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Київської області», керуючись статтею 54-1, частиною першою статті 59 та пунктом 2 частини 3 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Пристоличної сільської ради №407-3-VIII від 18.03.2021р. «Про затвердження старости сіл Безуглівка, Мала Олександрівка, Велика Олександрівка, Чубинське Пристоличної сільської об’єднаної територіальної громади», Пристолична  сільська рада  В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про Старосту Пристоличної сільської ради, згідно з Додатком №1 до даного рішення.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Пристоличної сільської ради.

 

Додаток №1

до рішення Пристоличної сільської ради

№ 829 – 4 – VIII від 30.06.2021 р.

 

 

Положення про старосту

Пристоличної сільської ради

 

  1. Загальні положення

 

1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших актів законодавства України, та визначає права та обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітності, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.  

 

II. Правовий статус старости

 

1. Староста села (сіл), далі – староста, є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села (сіл), що входять до Пристоличної об’єднаної територіальної громади.

2. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони  України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інші акти законодавства України та Положення про Старосту (далі – Положення).

3. Староста входить до складу виконавчого комітету Пристоличної сільської ради за посадою та виконує свої обов’язки на постійній основі.

4. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської чи суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

5. На старосту поширюються гарантії діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування, передбачені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

6. На старосту також поширюються обмеження і заборони, пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, в тому числі визначені антикорупційним законодавством України.

7. Порядок організації роботи старости визначений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Положенням.

8. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний Пристоличній сільській раді та підконтрольний сільському голові.

 

III. Порядок затвердження та припинення повноважень старости

 

1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посаду старости здійснюється шляхом затвердження Пристоличною сільською радою на строк її повноважень за пропозицією сільського голови.

2. На посаду старости може бути затверджена особа, яка є громадянином України, проживає на території села, розташованого в межах Пристоличної об’єднаної територіальної громади, та має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану.

3. На посаду старости не може бути призначена особа, щодо якої наявні обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, визначені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції».

4. Старостою не може бути призначений громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину.

5. Староста, який вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, набуває повноважень посадової особи місцевого самоврядування з моменту складання ним Присяги у порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Особа, яка затверджується на посаду старости і має стаж служби в органах місцевого самоврядування, набуває повноважень старости у день прийняття відповідного рішення Пристоличною сільською радою.

6. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Пристоличної сільської ради, за виключенням випадків дострокового припинення ним повноважень.

7. Повноваження старости достроково припиняються у разі:

1) його звернення з особистою заявою до Пристоличної сільської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення ним громадянства України або виїзд на постійне місце проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

7) набрання законної сили рішенням суду про  визнання його недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;

8) його смерті та інших випадках, передбачених законодавством.

8. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням Пристоличної сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости Пристолична сільська рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу. Повноваження старости можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України «Про правовий режим воєнного стану».

9. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости можуть вносити на розгляд Пристоличної сільської ради:

1) Пристоличний сільський голова;

2) постійні комісії Пристоличної сільської ради;

3) виконавчий комітет Пристоличної сільської ради;

4) збори членів відповідного села (сіл), інтереси яких він представляє.

 

IV. Повноваження Старости

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста:

1. Представляє інтереси жителів села (сіл) у Пристоличній сільській раді та її виконавчих органах.

2. Має право бути присутнім на пленарних засіданнях Пристоличної сільської ради, засіданнях виконавчого комітету Пристоличної сільської ради, засіданнях постійних та тимчасових комісій Пристоличної сільської ради та її виконавчих органів.   

3. Здійснює прийом жителів села (сіл) відповідно до встановленого графіка прийому, приймає заяви від жителів села (сіл), адресовані Пристоличній сільській раді та її виконавчим органам, передає їх за належністю, та сприяє жителям села (сіл), у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування.

4. Забезпечує виконання на території відповідного села (сіл) рішень Пристоличної сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та здійснює контроль за їх виконанням.

5. Бере участь у підготовці проекту сільського бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села (сіл).

6. Вносить пропозиції до Пристоличної сільської ради та її виконавчого комітету з питань діяльності на території відповідного села (сіл) підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб.

7. Бере безпосередню участь у підготовці проектів рішень Пристоличної сільської ради та її виконавчого комітету з питань діяльності відповідного села (сіл).

8. Здійснює контроль за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного села (сіл), за станом благоустрою відповідного села (сіл) та інформує сільського голову, виконавчі органи Пристоличної сільської ради про результати контролю.

9. Отримує від виконавчих органів Пристоличної сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень

10. Сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі (селах).

11. Сприяє створенню умов для розвитку освіти, культури, відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел; роботи з молоддю, творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

12. Здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та рішеннями Пристоличної сільської ради, її виконавчого комітету.

 

V. Права Старости

 

Староста має право:

1. Офіційно представляти громаду відповідного села (сіл) перед Пристоличною сільською радою.

2. Бути присутнім на пленарних засіданнях Пристоличної сільської ради з правом гарантованого виступу, брати участь у засіданнях виконавчого комітету Пристоличної сільської ради, а також у засіданнях постійних та тимчасових комісій сільської ради та її виконавчих органів, з питань що стосуються інтересів жителів відповідного села (сіл).

3. Взаємодіяти з Пристоличною сільською радою її виконавчими органами, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, що розташовані на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади.

4. Одержувати безоплатно, у встановленому порядку, від виконавчих органів Пристоличної сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб, необхідні для виконання покладених на нього завдань, інформацію, документи і матеріали.

5. Вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету з питань, що стосуються відповідного села (сіл).

6. Погоджувати проекти рішень Пристоличної сільської ради та виконавчого комітету з питань, що стосується відповідного села (сіл).

7. Від імені жителів села (сіл), звертатись до сільського голови Пристоличної сільської ради, її виконавчого комітету, керівників організацій, підприємств та установ, які функціонують на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади, незалежно від форми власності, для вирішення проблемних питань відповідного села (сіл).   

 

VI. Обов’язки Старости

 

1. Додержуватися Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, цього Положення, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносин з Пристоличною сільською радою, її виконавчими органами, жителями відповідного села (сіл).

2. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету Пристоличної сільської ради.

3. Виконувати доручення Пристоличної сільської ради, її виконавчого комітету, сільського голови Пристоличної сільської ради, інформувати про їх виконання.

4. Брати участь в організації та проведенні зборів жителів відповідного села (сіл), ведення їх документального супроводу тощо.

5. Вести прийом громадян - жителів села (сіл), згідно з встановленим графіком.

6. Вести облік та узагальнювати пропозиції громадян – жителів відповідного села (сіл), щодо соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів.

7. Сприяти жителям відповідного села (сіл) у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування, передавати їх вчасно за призначенням. 

8. Здійснювати моніторинг благоустрою відповідного села (сіл), вживати відповідних заходів щодо його підтримання в належному стані.

9. Контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності, що розташовані на території відповідного села (сіл).

10. Сприяти та надавати практичну допомогу органу (органам) самоорганізації населення відповідного села (сіл).

11. Своєчасно надавати інформацію до відповідних відділів Пристоличної сільської ради щодо об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного села (сіл).

12. Дотримуватись правил етичної поведінки, відповідно до норм Закону України «Про запобігання корупції».

З метою запобігання негативним наслідками реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Пристоличної сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

 

VII. Організація роботи Старости та забезпечення його діяльності

 

1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, ведення діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються сільським головою Пристоличної сільської ради.

2. Режим роботи старости відповідає режиму роботи Пристоличної сільської ради та її виконавчого комітету.

3. Графік прийому жителів старостою затверджує сільський голова Пристоличної сільської ради.

4. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється Пристоличною сільською радою за рахунок місцевого бюджету.

 

VIII. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність Старости

 

1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний Пристоличній сільській раді та підконтрольний сільському голові.

2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Пристоличною сільською радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

3. Повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Пристоличної сільської ради.

4. Староста може бути притягнутий до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

 

 

Сільський голова                                                   Микола КАСЬКІВ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь